Collectieve Inspraak

Collectieve inspraak met de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers : gebruikersraden MFC en FAM

De gebruikersraden MFC en FAM zijn samengesteld uit een representatieve vertegenwoordiging resp. van de kinderen/jongeren van de verschillende multifunctionele groepen en van de volwassenen die aansluiten bij woonondersteuning en/of dagondersteuning. Beide gebruikersraden vergaderen minimaal driemaal per jaar. De leden van de gebruikersraad zetelen voor een hernieuwbaar termijn van vier jaar. De voorzitter is door de leden van de gebruikersraad verkozen.

Wil je meer weten over de werking van de gebruikersraden, contacteer de voorzitter :

gebruikersraad MFC : mevrouw Martine Depondt (0494 18 11 99 – bert.martine@skynet.be);

gebruikersraad FAM: mevrouw Nadine Boone (050 31 17 26).

Collectieve inspraak met de cliënten: de praatstoel in het MFC en de cliëntenbijeenkomst en cliëntenraad in het FAM

In het MFC organiseert iedere groep op regelmatige basis een praatstoel, waaraan alle kinderen/jongeren volgens mogelijkheden en wensen participeren. Ze krijgen de nodige informatie over het reilen en zeilen binnen de groep en kunnen bepaalde thema’s of vragen ter bespreking voorleggen. Dit alles wordt maximaal op hun maat uitgewerkt.

In het FAM organiseert elke woning regelmatig een cliëntenbijeenkomst, waaraan alle volwassenen volgens mogelijkheden en wensen participeren. Ze krijgen de nodige informatie over het dagelijks leven, belangrijke gebeurtenissen en activiteiten binnen de woning en/of dagondersteuning. Ze brengen zelf ook agendapunten mee ter bespreking. Opnieuw wordt dit alles maximaal op hun maat uitgewerkt. Naast de cliëntenbijeenkomst bestaat er een overkoepelende cliëntenraad, met vertegenwoordigers vanuit de cliëntenbijeenkomsten. Deze vergadert minimaal driemaal per jaar.