Ondersteuning voor kinderen en jongeren

Doelgroep – Het Dienstencentrum Ter Dreve heeft zich steeds gespecialiseerd in de ondersteuning van kinderen en jongeren met een matig tot ernstig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een autismespectrumstoornis. Door de introductie van het MFC (en RTH), behouden we deze oorspronkelijke doelgroep, maar wensen we onze ondersteuning te verruimen naar andere doelgroepen, inspelend op de aanmeldingen.

Multifunctioneel centrum (MFC) – Binnen het multifunctioneel centrum is er plaats voor een zestigtal kinderen/jongeren tussen 2,5 en 21 jaar binnen drie multifunctionele groepen. Eén groep is voorbehouden voor jongeren (Vuurtoren)  en twee groepen zijn voorbehouden voor kinderen  (Zandkasteel en Golfbreker). Voor het verblijf en de dagopvang zijn huiselijke leefgroepen voorzien met een ruime accommodatie, waardoor de kinderen/jongeren vanuit kleine groepen worden ondersteund.

Binnen elke multifunctionele groep is er aandacht voor communicatie en taalontwikkeling, emotionele ontwikkeling, spel en motoriek, persoonlijke en sociale redzaamheid, zindelijkheid en relationele ontwikkeling. Daarnaast voorzien we activiteiten die passen binnen de tijd van het jaar (bv. Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, carnaval).  We vieren ook verjaardagen en bieden tal van activiteiten aan waar de kinderen/jongeren hun hart kunnen aan ophalen.

We bieden ondersteuning aan die maximaal is afgestemd op de individuele vraag van het kind/de jongere en zijn ouders/netwerk. We hechten veel belang aan het ondersteunen en het versterken van het sociale netwerk en zetten daarom actief in op ambulante en mobiele begeleiding. Elke multifunctionele groep heeft binnen zijn begeleidingsteam een begeleider die eveneens de contextbegeleiding (mobiele en ambulante begeleiding) als opdracht heeft.

Weekend – We voorzien een doorlopende werking, gedurende het hele jaar, die inspeelt op de behoeftes van de kinderen/jongeren en hun netwerk.

Vakantie – Tijdens de vakanties en andere schoolvrije dagen kunnen de kinderen/jongeren aansluiten bij hun multifunctionele groep. De multifunctionele groepen organiseren een gevarieerd aanbod, inspelend op de kinderen/jongeren die op dat moment aanwezig zijn. Dit kunnen uitstappen zijn, maar ook activiteiten op het domein zelf.

Ondersteuning – In de individuele dienstverleningsovereenkomst (kortweg IDO) leggen we de ondersteuning op maat voor elk kind/elke jongere vast in overleg met de ouders. Minimaal eenmaal per schooljaar wordt de geboden ondersteuning zowel inhoudelijk als vormelijk geëvalueerd en bijgestuurd.

Welke inhoud dient de ondersteuning te hebben?

Welke doelstellingen stellen we voorop? Op welke wijze worden de doelstellingen gerealiseerd? Heeft het kind/jongere nood aan therapie, aan verpleegkundige ondersteuning?

Welke vorm krijgt de ondersteuning of via welke functies (inclusief frequentie) bieden we de ondersteuning aan?

Wensen de ouders de verschillende functies (verblijf, dagopvang en/of begeleiding) die ze benutten, in dezelfde frequentie te behouden?  Wensen de ouders beroep te doen op andere functies (functies waar ze nog geen gebruik van maken)?

Onderwijs – De meeste kinderen/jongeren lopen momenteel school in BuBaO Ter Dreve (type 2) op hetzelfde domein. Enkele jongeren volgen buitengewoon secundair onderwijs in een BuSO school in de omgeving van Ter Dreve.