Samenwerking met onderwijs

De school werkt nauw samen met Dienstencentrum Ter Dreve. De meeste kinderen sluiten aan in het semi-internaat of in het internaat van Ter Dreve. Daarnaast hebben we ook nog enkele externe leerlingen.

Onze klasgroepen worden samengesteld op basis van de leeftijd, van de ontwikkelingsmogelijkheden en van de zorgvraag van het kind. We streven naar homogene  klasgroepen van maximum 8 leerlingen.

In de kleutergroepen Bengels en Vlinders werken we aan kleutervaardigheden en  zindelijkheidstraining.

Daarnaast hebben we nog 6 lagere school klassen. In de voortgezette kleutergroep Klimop wordt gewerkt aan de verfijning van de kleutervaardigheden en aan belevingsactiviteiten (zoals belevingstheater, muziek, basale stimulatie, …). In de Regenboog, Kompas en  Brug ligt de focus op schoolse vaardigheden (zoals rekenen, lezen, schrijven en wereldoriëntatie). In de Brug wordt daarnaast ook gewerkt aan functioneel leren en projectwerking, alsook aan de voorbereiding op het BuSO.  In Pimpampoen en Sprankel tenslotte ligt de nadruk op het genieten van een variëteit aan activiteiten en een heel individueel aanbod, afhankelijk van de individuele mogelijkheden, interesses en vaardigheden.

In alle klassen wordt aandacht gegeven aan communicatie, persoonlijke en sociale redzaamheid en beweging.

Voor ieder kind afzonderlijk legt de klassenraad specifieke ontwikkelingsdoelen vast in een individueel handelingsplan. Er wordt hierbij uitgegaan van 8 grote ontwikkelingsdomeinen:  communicatie en taal, leren leren, motorische ontwikkeling en lichamelijke opvoeding, muzische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, wiskunde, ICT.

Door middel van een intern digitaal leerlingvolgsysteem volgen we de individuele vorderingen van de kinderen op, evalueren en sturen we de doelstellingen bij en rapporteren we aan de ouders op het oudercontact.

Het aanbod van de school betreft ook therapeutische ondersteuning door een orthopedagoog, een ergotherapeut, logopedisten en kinesisten. Dit gebeurt individueel of in kleine groepjes. We stemmen dit aanbod af op de individuele noden van het kind.

Daarnaast zijn er ook individuele leermeesters voor individueel onderwijs (rekenen en lezen), lichamelijke opvoeding, creatieve activiteiten en muziekbeleving.

De school neemt zoveel mogelijk deel aan het maatschappelijk gebeuren door het organiseren van integratiegerichte activiteiten zoals winkelen, culturele activiteiten, uitstappen,  bezoek aan openbare diensten, bibliotheek, speel-o-theek.

http://www.bubaoterdreve.be