Visietekst

VISIE OP ONDERSTEUNING VAN CLIENTEN

Personen met een beperking hebben een volwaardige plaats in de maatschappij (inclusie). Volwaardig burger zijn betekent dat de persoonlijke autonomie, rechten en mogelijkheden voorop komen te staan. Deze visie sluit aan bij het Perspectief Plan 2020 en de bepalingen van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De samenleving dient hierbij ondersteunend te zijn. Isolement is ten allen tijde te vermijden, participatie is dan ook essentieel!

We ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis om hun leven zo zelfstandig en kwaliteitsvol mogelijk uit te bouwen in een inclusieve samenleving. Hiertoe bieden we de cliënten[1] een flexibel traject aan dat inspeelt op hun vragen en behoeften. In dialoog met de cliënt en zijn netwerk[2], krijgen we zicht op datgene wat de cliënt en zijn netwerk zelf effectief kan dragen in de ondersteuning van de cliënt en op datgene wat door reguliere diensten kan worden geboden.

Cliënt in de maatschappij

We bouwen mee aan een inclusieve maatschappij waarin de cliënt een volwaardige plaats heeft. We werken daarom zo veel mogelijk samen met het netwerk en met reguliere diensten. Op deze manier kan de ondersteuning van de cliënt maximaal in en door de samenleving gebeuren.

We zijn een deel van het professioneel netwerk dat het netwerk rond de cliënt ondersteunt. Overleg en samenwerking tussen de diensten die betrokken zijn op de cliënt en zijn netwerk zijn van cruciaal belang. De grootte en de vorm van onze betrokkenheid is afhankelijk van de draagkracht van de cliënt en zijn netwerk. Deze kan zeer minimaal of ook heel omvattend zijn, maar is vooral op maat.

We maken het netwerk zo sterk mogelijk zodat we finaal overbodig zijn, eerder dan de ondersteuning over te nemen. We laten los waar het kan en houden vast waar het moet, ook binnen een residentiële context.

Cliënt als partner

De cliënt is onze belangrijkste partner. We ondersteunen de cliënt om het streven naar zijn levenskwaliteit zo veel mogelijk zelf in handen te nemen (empowerment[3]). We willen een betrouwbare partner zijn voor de cliënt. De cliënt heeft nood aan informatie en ondersteuning bij het maken van keuzes. De eigen mogelijkheden en competenties van de cliënt vormen de basis voor het uitwerken van de ondersteuning. In die ondersteuning beschouwen we het netwerk als de ervaringsdeskundigen. Hiertoe communiceren en overleggen we in alle openheid met de cliënt en zijn netwerk.

We brengen de vragen en de noden van de cliënt en zijn netwerk zo goed mogelijk in kaart en bieden er een adequaat en flexibel antwoord op. We zetten hiertoe middelen in die zo weinig mogelijk ingrijpend zijn voor de cliënt (subsidiariteit[4]). We gaan samen met de cliënt op zoek naar een antwoord binnen de reguliere diensten of reiken een oplossing aan binnen ons aanbod.

Verdere uitwerking van de ondersteuning

We creëren een warm en positief klimaat. Voor veel cliënten betekent dit een duidelijke en voorspelbare omgeving waarbij we de doelstellingen afstemmen op hun mogelijkheden. Dit realiseren we zowel binnen een residentieel als binnen een ambulant en mobiel kader.

De medewerkers zijn een belangrijk instrument in de ondersteuning van de cliënt. De taak van de medewerker is het coachen van de cliënt, op basis van een gelijkwaardige relatie. De medewerker is een professionele, creatieve metgezel die ondersteuning op maat biedt en de persoonlijke effectiviteit[5] van de cliënt vergroot. Door onze organisatie op mensenmaat zijn de medewerkers heel betrokken op de cliënten en bieden ze hen de nodige individuele ondersteuning. We doen hiervoor beroep op een ploeg vaste medewerkers, maar ook op vrijwilligers en stagiairs uit verschillende opleidingen.

 

 

 

 

 

 

 [1] Onder de cliënt verstaan we het kind, de jongere of de volwassene die beroep doet op ondersteuning van Ter Dreve.

[2] Onder het netwerk verstaan we de ouders, de wettelijke vertegenwoordiger, het gezin, de familie en/of de vrienden en kennissen van de cliënt.

[3] De term empowerment omvat het gebruik maken en het ontwikkelen van zijn capaciteiten om in economisch, sociaal en politiek opzicht actief mee gestalte te geven aan zijn eigen leven en dat van de gemeenschap waarvan men deel uitmaakt.

[4] De term subsidiariteit betekent dat er eerst gezocht wordt naar wat de cliënt en zijn netwerk zelf kan opnemen in de ondersteuning vooraleer reguliere en daarna gespecialiseerde diensten ingeschakeld worden.

[5] Persoonlijke effectiviteit is er vertrouwen in hebben vooropgestelde doelen te kunnen bereiken, ongeacht mogelijke hindernissen.